Kulturrådet har delt ut 51,2 millioner kroner til utviklingsprosjekter i museer over hele landet. Over tre år skal museumsprogrammene utvikle og heve arbeidet som gjøres i museene på digitalisering, forskning og hvilken rolle museene tar i samfunnet.

Hvordan ble herregårdene en del av det norske museumslandskapet? Østfoldmuseene og Herregårdsnettverket skal utføre et forskningsprosjekt om herregårdsmuseene i Norge, med støtte fra Kulturrådets museumsprogrammer. Foto: Museumsverter på Østfoldmuseene ønsker velkommen til barneteselskap på Elingaard Herregård / Østfoldmuseene

Museumsprogrammene, som finansieres over spillemidlene, skal stimulere til museenes utvikling gjennom prioritering, åpenhet, dialog og refleksjon. De skal dessuten bidra til kompetanseheving, samordning, samarbeid og utvikling av verktøy og metodikk.

– Resultatene fra forrige programrunde var tydelig positive, og viser at Kulturrådets midler til sektoren utgjør en viktig forskjell, sier Ole Jakob Furset, leder for museumsseksjonen i Kulturrådet.

Programmene i 2018-2020 er:

  • Samfunnsrolle makt og ansvar
  • Forskning i museer
  • Digitalisering og digital samlingsforvaltning

– I denne omgang har den digitaIe utfordringen som museumssektoren står overfor blitt særlig vektlagt, og prosjekter med stor og konkret overføringsverdi til hele sektoren har blitt prioritert. Det er mange svært spennende enkeltprosjekter med god geografisk spredning, forteller Furset.

Fellesprosjekter om digitalisering

Med programmet Digitalisering og digital samlingsforvaltning ønsker Kulturrådet å bidra til mer data, bedre data og mer åpne data gjennom god og effektiv dokumentasjon og produksjon, god infrastruktur og gode fellesressurser. Målet er bedre digital oversikt og tilgang til museumssamlingene. Til sammen 23,9 millioner kroner er delt ut til syv prosjekter over tre år.

Et av prosjektene som har fått støtte til digitalisering er Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom tolv konsoliderte museer der målet er å skape et faglig nettverk og metodikk for arbeid med intervjumateriale og samtidsdokumentasjon.

 Dette prosjektet bidrar til utvikling av digitale fellesløsninger på en etisk, samfunnsrelevant måte som kan styrke mangfold og inkludering i Norges digitale minnevern. Prosjektet har òg en sterk samfunnsrolledimensjon der lokal forankring og inkludering av mangfoldige bidragsytere er sentrale mål, sier Furset.

Se alle vedtak for programmet Digitalisering og digital samlingsforvaltning

Selvkritikk og analyse i museene

Programmet Forskning i museer skal stimulere forskningen i museene og å legge til rette for prosjekter som utnytter museenes samfunnsmessige, institusjonelle og kunnskapsmessige ressurser. Åtte prosjekter mottar 11,7 millioner kroner i programperioden 2018-2020.

Blant de åtte prosjektene i porteføljen er Opphøyet og oversett – herregårdsmuseets plass i den norske erindringstopografien, som er initiert av Østfoldmuseene og Herregårdsnettverket.

– Prosjektet har et fokus på museenes kritiske og problematiserende blikk på seg selv som er godt. Metodikken for å utføre en systematisk og gjennomtenkt selvkritikk har stor overføringsverdi til andre museer som ønsker å aktualisere seg selv med basis i faglig analyse. I tillegg er forskning på nye avgrensninger i norske museers typologier en viktig øvelse for museumssektoren generelt, understreker Furset.

Se alle vedtak for programmet Forskning i museer

Mangfold og motstand

Museumsprogrammet Samfunnsrolle makt og ansvar skal bidra til å videreutvikle museenes samfunnsrolle, og videreføres fra forrige programperiode. I kommende programperiode er det imidlertid stilt større krav til metodikk, der kritisk formidling og involvering skal sette varige spor i museenes virksomhet. 15,6 millioner kroner er delt ut i programmet for perioden 2018-2020.

Prosjektet Uenighetsfelleskapet, initiert av Oslo museum og Nasjonalt museumsnettverk for minoriteter og kulturelt mangfold er ett av åtte som får innvilget støtte. I dette prosjektet skal museene i nettverket undersøke hvordan arbeid med motstand og friksjon kan brukes til å utvikle metoder og strategier for minoritets- og mangfoldsarbeid i museene. – Problemstillinger rundt inkludering, integrering og mangfold er svært aktuelle i vår tid og det er behov for nyansert refleksjon over både praksis og strategier, sier Furset.

– Kulturrådet har stor tro på at dette prosjektet vil bidra til akkurat det. Det er positivt at så mange museer over hele landet deltar med delprosjekt, det sikrer integrering i ordinær virksomhet.

Se alle vedtak i programmet Samfunnsrolle makt og ansvar


Kilde: Kulturrådet