Den eneste måten vi kan sikre at Nordkappfjellet blir en bærekraftig destinasjon som kan drive Nordkappsamfunnet fremover, er ved at Nordkapp kommune blir grunneier av Nordkappfjellet.

Nordkapp er Norges tredje mest besøkte turistdestinasjon. Nordkapp Kommune har sett viktigheten av Nordkapp før. I 1956, etter krigen da det var dårlig råd, ble det prioritert å bygge den lange Nordkappveien. De så potensialet, mulighetene i dette fjellet som majestetisk rager over ville bølger fra nord. Deretter kjempet nordkappsamfunnet en hard kamp for å få realisert fastlandsforbindelsen som ble åpnet i 1999.

Nå er vi i en posisjon der vi blir testet om vi enda har den samme evnen til å tenke nytt, langsiktig og fremtidsrettet slik som våre forfedre har gjort. Vi må ha et mål om å gjøre Nordkapp til en bærekraftig turistdestinasjon.

Ifølge innovasjon Norge er det tre «hovedkategorier» som må oppfylles for at Nordkapp skal bli en bærekraftig destinasjon:

  1. Bevare natur, kultur og miljø
  2. Styrke sosiale verdier ved bla. å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister.
  3. Sørge for økonomisk levedyktighet ved lokal verdiskapning i et langsiktig perseptiv.

Vi heter «Nordkapp kommune» ikke «Honningsvåg kommune». Identiteten og historien vår er knyttet til nordkappfjellet. Nordkapp er i dag styrt av kapitalister som setter personlig økonomi fremfor ringvirkninger i vår kommune. Naturen blir slitt ned og området vedlikeholdes ikke, uten at vi kan gjøre noe med det.

Samtidig blir Kulturgrunnlaget for samiske og lokale tradisjoner ødelagt ved manglende respekt for naturen og landskapet. Dette fører til at samisk kultur usynliggjøres ytterligere og svekkes enda mer. Dette er ikke godt nok, ikke fremtidsrettet og legger ikke noe grunnlag for fremtidens Nordkappsamfunn.

Vi kjemper ikke for å kaste Rica eller Scandic ut av huset på Nordkapp, vi må kjempe for å styre bakken huset står på. På tirdag 18.09.18 ble det vedtatt på FeFo sitt styremøte i Honningsvåg at ikke ville selge nordkappfjellet til Nordkapp kommune.

Styret i FeFo sin jobb er å forvalte Finnmarksloven. Det står i loven at «Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.». For tilfellet om Nordkapp virker det ikke som FeFo jobber mot å oppfylle Finnmarkslovens hensikt. Det er heller ikke slik at de ikke selger av prinsipp da de mellom 2008 og 2016 behandlet 758 søknader om tomtekjøp fra både privatpersoner, bedrifter og kommuner der 62% ble innvilget. Fefo er kun 12 år gamel og selv om de sier at de har planer om å eie i et «evighetsperspektiv» har de ingen garanti at de selv skal vare i all evighet.

Søknaden vår til FeFo var en mulighet til en fremtid for Nordkapp kommune der vi kunne få tilbake kontroll over vår største ressurs. Dette er ikke en «vanlig» politisk sak som kommer opp igjen titt og ofte. Skal vi bare godta «Nei, dokker får ikke kjøpe» som et godt nok svar? Skal vi la seks personer bestemme hva som skal skje med fremtiden til vår kommune og vårt Nordkappfjell?

Vi ungdommene godtar ikke svaret fra Fefo. Vi vil fortsette å kjempe for at Nordkappfjellet skal komme innbyggerne i Nordkapp kommune til gode.


Kilde:  Anita Holmgren, Finnmark AUF