I uka som var lanserte Rica Eiendom Nordkappfondet. Ordfører Kristina Hansen har følgende kommentar til dette:

Jeg er glad for at både FeFo som grunneier og nå også Rica slutter seg til ideen om å etablere et fond knyttet til Nordkappturismen. Jeg tolker dette dit hen, at de er enige i at det er behov for å løse utfordringer og utviklingsbehov knyttet til Nordkappturismen i fellesskap. Nordkapp kommune har fått gjennomslag for sin tanke om at større del av inntektene fra Nordkapp skal gå direkte inn i Nordkappsamfunnet, og at alle skal bidra med å gjøre reiselivsnæringen større i Nordkapp. På den måten støtter vi opp om eksisterende arbeidsplasser, og bidrar til nye etableringer og arbeidsplasser. Dette legger grunnlaget for vekst i vår kommune og at  flere i fremtiden kan bo- og arbeide her som følge av økt aktivitet i næringen.

Jeg vil nå ta kontakt med Rica  for å få litt mer innsikt i hvordan de tenker fondet styrt og innrettet. Dette framgår ikke av oppslagene i media.

Hva har Nordkapp kommune gjort

For 1 år siden, 11. mai 2018, fikk Nordkapp kommune levert en utredningsrapport med tittelen «Hvordan sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling av Nordkappturismen». Nordkapp kommune hadde bestilt rapporten selv, fra Mimir AS. Mimir er et rådgivingsfirma for reiselivet.

Mandatet for utredningen var å vurdere turistaktiviteten på Nordkapplatået og hvordan denne kunne bidra til en bærekraftig utvikling, god besøksforvaltning og større ringvirkninger og verdiskaping lokalt og regionalt. Herunder vurdere hvordan FeFo og Nordkapp kommune gjennom sine roller kan stille rimelige krav til en fordeling av de inntektene som denne turismen genererer for fremtidige drivere på Nordkapplatået.

Nordkapp kommunes mål er at den virksomheten som aktøren(e) på Nordkapp utøver skal bidra til en utvikling som gir:

  • Økt attraktivitet for Nordkapp som reisemål
  • En framtidsrettet destinasjonsutvikling
  • Flere helårlige arbeidsplasser
  • Økt kompetanse i lokalsamfunnet
  • Knoppskyting og nyetableringer
  • En god og bærekraftig besøksforvaltning

Rapportens forslag er bl.a.:

  • En fast andel av inntektene fra inngangspengene som kreves inn ved adgang til Nordkapplatået tilfaller et lokalt turismefond.
  • Kr 50 pr billett, eller 20 – 25 % av dagens billettinntekter går til fondet. Dette vil gi en årlig inntekt til fellesgoder, utvikling og turisme-infrastruktur på ca kr 13 – 14 mill

Hva har FeFo gjort

I september 2018 behandlet styret i FeFo sak 47/18 Nordkapp-platået – vurdering av salg eventuelt framfeste og vedtok bl.a.:

3.FeFo vil forhandle med fester ANS Nordkapp 1990 om etablering av et fond som disponeres av Nordkapp kommune. Fondet størrelse må sikre kommunen nødvendige ressurser til næringsutvikling og infrastruktur, men innrettes på en slik måte at kommunen fritt kan disponere fondet.

Rica

Nå har Rica Eiendom lansert Nordkappfondet. Et fond, som ifølge mediaoppslag, skal gi pengestøtte til tiltak som bidrar til videreutvikling av Nordkapp og Honningsvåg som bærekraftige, helårlige reisemål basert på bruk av hele kommunen. Videre bidra til ny verdiskapning på Nordkapp. En verdiskapning som skal komme hele regionen til gode.

Fondet skal starte med en kapital på kr 5 mill, og tilføres kr 5 mill pr år sies det. Videre at beløpet kan bli betydelig høyere dersom besøkstallene øker ytterligere fremover.