Svalbard Reiselivsråd hadde sitt Vårmøte, del 1 av generalforsamlingen, 23. mai. Det var flere saker oppe til vedtak som peker ut retningen for det videre arbeidet Visit Svalbard utfører på vegne av medlemmene.

Masterplanen «Destinasjon Svalbard mot 2025» er inne i sluttfasen av fase 3, altså fasen der vi går fra ord til handling. Vi jobber med svært mange av de 14 tiltaksområdene, som bl.a. bærekraft, kommunikasjon, fysisk tilrettelegging og rammebetingelser. På vårmøtet ble det orientert om arbeidet og behovet for å fortsette utviklingsfokuset på destinasjonsnivå etter at prosjektperioden er omme ved nyttår 2018. Det vurderes ulike løsninger, blant annet å gå videre med et såkalt «arenaprosjekt». Det legges opp til brede diskusjoner i Reiselivsrådet og med omgivelsene våre om dette til høsten.

Videre ble det av styret foreslått å vedta et tillegg til masterplanen, hvor man prioriterer det videre utviklingsarbeidet. Det pekes på 3 fokusområder; a) offentlige rammebetingelser, b) helårsturisme og c) bærekraft, med forslag til konkrete tiltaksområder. Disse er brutt ned i et forslag til tiltaksplan, med prioriterte mål og tiltak frem mot 2021.Tillegget ble vedtatt av vårmøtet, og danner grunnlag for de overordnede prioriteringene for arbeidet i Visit Svalbard de neste 3 årene.

Svalbard Cruise Network er inne i sitt tredje og siste prosjektår, og også her er det bred enighet blant medlemmene om å fortsette utviklingsarbeidet. Etter forslag fra styringsgruppen for dagens nettverk, og med tilsvarende innstilling fra styret i Reiselivsrådet, ble det av medlemmene vedtatt å innlemme Svalbard Cruise Network som en ordinær avdeling i Visit Svalbard fra 01. januar 2019 av, i en 70% stilling finansiert gjennom medlemskontingenten. De resterende 30% benyttes til prosjektoppgaver, slik at vi kan tilby en full jobb.

Ellers var det 3 saker fra medlemsbedrifter oppe til diskusjon og vedtak. Spitsbergen Outdoor Activities foreslo en justering i opplegg og priser for adgangen til onlinebookingen (Travelize), som delvis ble vedtatt. Henningsen Transport & Guiding foreslo å nedsette en egen arbeidsgruppe for Travelize, samt en endring i provisjonsberegningen som sørger for at også de bedriftene som har egen DIBS betaler ordinær provisjon for å bidra til finansieringen av løsningen. Dette ble også vedtatt. Better Moments hadde et forslag om at Visit Svalbard skal avholde alle kurs for medlemmene på engelsk. Dette forslaget ble kun delvis imøtekommet av medlemmene, gjennom at det gis adgang til Visit Svalbard å avholde kurs rettet mot guider og frontpersonale på engelsk. For øvrig skal kursspråket være norsk.