Følgende er høringssvar fra landsdelsselskapet for fjellregionene – Norske Fjell SA vedrørende NOU 2019:11 – Enklere merverdiavgift med én sats.


Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet vedrørende NOU 2019:11. Utredningen har foreslått enklere merverdiavgift med én sats. Dette innebærer at avgiften for store deler av reiselivet – som overnatting, inngangsbilletter, skiheiser og persontransport – øker fra dagens 12% til 25% eller 23%.

Det temabaserte landsdelsselskapet Norske Fjell SA representerer ulike destinasjonsselskaper i norske fjellregioner der alpin skiturisme står sentralt i reiselivsnæringen. Følgende destinasjonsselskaper er medlem:

 • Destinasjon Hemsedal
 • Destinasjon Trysil
 • Destinasjon Narvik
 • Destinasjon Hovden
 • Visit Geilo
 • Destinasjon Norefjell
 • Visit Lillehammer
 • Visit Telemark

Disse destinasjonene representerer gjennom vintersesongen over 30 000 kommersielle senger, over 100 000 turistsenger totalt og en heiskortomsetning på nesten 700 millioner norske kroner. Selskapene i Norske Fjell SA har over 2,5 millioner gjestedøgn i vintersesongen og mange driver nå også aktiviteter på helårs basis.

Utvalgets konklusjoner og anbefalinger vil ha store konsekvenser for reiselivsnæringen og vil spesielt berøre overnattingsbedrifter, transportselskaper og alpinnæringen, som er avgjørende faktorer for fremtidig utvikling av reiselivet i fjelldestinasjonene.

Reiseliv er den raskest voksende næringen, som Norge har gode forutsetninger for å lykkes innenfor. En næring som aldri kan flyttes ut av Norge. Reiselivet er også en svært viktig næring nasjonalt ser man på integrering og tilflytting, da det ansettes høy andel av ungdommer og innvandrere i reiselivsnæringen. Finansdepartementet bør derfor stimulere til vekst og utvikling i denne vekstbransjen som reiselivet er for Norge.

Heiskort – persontransport

Skiheiser og herunder heiskort, hører inn under mva gruppering persontransport. Alpinnæringen i Norge er en fragmentert næring fra store børsnoterte selskap til små næranlegg. Det finnes over 200 små og store alpinanlegg i Norge og heiskortomsetningen i sesongen 2018/2019 var på hele 1,3 milliarder kroner, med over 7 millioner betalte skidager. Dette tallet er eksempelvis 3 ganger så høyt som antall besøkende på teater pr år.

En økning til 23 % eller 25% vil svekke Norges konkurransesituasjon mot øvrige Europa betydelig. Mva på heiskort i Norge er i dag hele 100 % høyere enn Sverige mens vi ligger 20 prosentpoeng over de fleste øvrige i utvalget. Satsene for de viktigste konkurrerende landene er:

Norge 12%
Sveits 7 %
Finland 10%
Italia 10%
Andorra 4,5 %
Østerrike 10 %
Frankrike 10 %
Tyskland 7 %
Sverige 6 %
Slovenia 9,5 %
Spania 10%

Merverdiavgiften har allerede blitt økt i flere omganger. Først fra 6% til 8% – og bare for få måneder siden ble satsen økt fra 10% til 12%. En av årsakene til denne høye satsen er at heiskort beregnes som nettopp som «persontransport,» og ikke som en «kultur og idrettsaktivitet».

Avgifts-dobling setter kortsiktig gevinst fremfor langsiktig verdiskapning

40 % av alpinanleggene i Norge er eid av kommuner og ideelle aktører, og mange drives av klubber og idrettslag på dugnad. De alpine aktørene er svært viktige for aktivitet i lokalsamfunnene, men har ikke selv økonomi til å bære en kraftig økning i avgiftene. I snitt omsetter alpinanleggene i Norge for 6 millioner. Vi har noen få store, og veldig mange små alpinanlegg.

De større alpine reiselivsdestinasjonene er avgjørende for attraktiviteten til mange norske lokalsamfunn. Alpinanleggene trekker til seg gjester som trenger overnatting, servering, skiundervisning, leie av skiutstyr, som legger igjen betydelige beløp i lokalt næringsliv. I mange alpin-kommuner bygges det hytter, hoteller og feriehus som gir langsiktig verdiskapning. I snitt legger en utenlandsk gjest igjen ca 7 kr per krone benyttet på heiskort. Det betyr at hvis gjesten kjøper et ukes-kort til ca 2000 kr legger han altså samlet igjen ca 14 000 kr på en uke.

Blir dette forslaget stående vil det bety stengte skiheiser, sviktende besøk og redusert omsetning i mange norske fjellkommuner, på et tidspunkt der fallende oljeinntekter og økte velferdsutgifter gjør at Norge har behov for å satse nettopp på nye vekstnæringer som reiselivet. Den begrensede kortsiktige gevinsten staten kan hente på å forenkle og dermed doble momsen for alpinanlegg som i dag drives på grensen til underskudd, svekker muligheten for vekst og utvikling – som på sikt vil sikre staten langt større inntekter og Norge jobber og verdiskapning i hele landet.

Kultur og idrettsaktivitet avgiftsbelegges som transport

Fordi konkurransesituasjonen er hard og tilreisende kan velge å kjøre på ski i Sverige som ofte ligger geografisk relativt nærme norske anlegg, vil det ikke være mulig å «dytte» kostnadene ved en dobling av merverdiavgiften over på forbrukerne. Heiskort i Norge er allerede presset på pris på grunn av høye sikkerhetskrav, et høyt lønnsnivå og et avgiftsnivå som er mye høyere enn i våre naboland. I gjennomsnitt koster et heiskort 200 kroner dagen, og flere anlegg har heiskortpriser på nærmere 500 kroner pr dag. Skulle prisene øke kraftig er
det særlig grunn til å frykte at familier med barn i redusert grad benytter seg av alpinanleggene. Erfaringen med økt moms på kultur- og idrettsaktiviteter i andre land er nettopp at de med svak økonomi, og barnefamilier, reduserer sin deltakelse når kostnadene øker.

I dag er altså heiskort i alpinanlegg kategorisert som «persontransport» og ilegges merverdiavgift som det. Denne klassifiseringen er underlig. Hele formålet med å ta en skiheis er å bedrive skisport. En langt mer fornuftig kategorisering vil derfor være å plassere heiskort i kategorien «kultur og idrett». En slik klassifisering er blant annet gjort i Sverige.

Overnatting

Alpinanleggene er store turistanlegg og viktige reiselivsdestinasjoner i flere store kommuner i Norge, og de tiltrekker seg gjester fra hele Europa. Overnatting- og logi-virksomhet er en avgjørende faktor for destinasjonen, for å få internasjonale turister hit som leier seng i hytte, camping eller på hotell (varme senger). Kostnadsstrukturen for kommersiell overnatting består av høye faste kostnader og en endring i mva-satsene vil gjøre betydelige utslag på hver enkelt bedrifts bunnlinje. Den distriktsbaserte overnattingsnæringen sliter allerede i dag med lav lønnsomhet.

En eventuell reduksjon av kommersielle senger på alpin- og fjelldestinasjonene vil ha negativ innvirkning på driften av destinasjonen og vil ytterligere forsterke konsekvensene av en mva-økning. En svekkelse av det kommersielle overnattingstilbud vil gå ut over utviklingskraften og investeringsmuligheten til alpinanleggene. Ytterligere lavere lønnsomhet for overnattingsvirksomheter i fjellregionen vil kunne medføre reduserte antall arbeidsplasser og at bedrifter stenger helt i lavsesong. Det vil ha negative konsekvenser for arbeidet som pågår
med å utvikle våre alpine destinasjoner til bærekraftige helårsdestinasjoner med flere helårs arbeidsplasser og økt innbyggertall i kommunen.

Skiskoler

En sentral del av det alpine reiselivet og ferieopplevelsen er skiskole og guidede naturopplevelser. Disse tjenestene er et viktige for våre alpine destinasjoner og Norges konkurransekraft som reisemål. Å gå fra fritak for mva til i første omgang 12% vil være svært ødeleggende for bransjen. Store prisøkninger på disse tjenestene og opplevelsene vil direkte slå inn på kjøpsvilligheten og kjøpsmuligheten hos våre gjester, noe som igjen vil påvirke antall returnerende gjester negativt. Skulle prisene øke kraftig på for eksempel
skiskoleundervisningen er det særlig grunn til å frykte at familier med barn i redusert grad benytter seg av undervisning i alpinanleggene.

Konsekvenser for reiselivsdestinasjonene i den norske fjellregionen ved en eventuell økning og forenkling av momssatsene:

 • Svekket konkurransekraft mot andre land
 • Vanskelige driftsvilkår for mindre alpinanlegg med stor fare for konkurs og nedleggelser
 • Dårligere lønnsomhet for større alpinanlegg, som gir redusert kvalitet og mindre investering, utvikling og utbygging.
 • Økt mva på heiskort vil gi reduserte marginer da prisene ikke kan økes tilsvarende og det vil svekke rekrutteringen til alpine aktiviteter
 • Redusert tilbud av guidede opplevelser og opplæring
 • Lavere marginer, mindre utvikling, lavere skatteinntekter, mindre verdiskapning, lavere bolyst i distriktene
 • Enda større sårbarhet mot svingninger i valutamarkedet
 • Redusert turisttrafikk både internasjonalt og nasjonalt
 • Redusert antall arbeidsplasser
 • Mindre satsning på reiseliv og utvikling av lokalsamfunnene
 • Dårligere folkehelsetilbud

Norske Fjell SA
Temabasert landsselskap for aktiviteter til fjells

Styreleder
Camilla Sylling Clausen