50 Degrees North blir en sertifisert B Corporation

NB! Teksten er løst oversatt fra engelsk versjon gjengitt nederst.

Den skandinaviske reiseoperatøren 50 Degrees North er stolte over å kunngjøre at etter 18 måneder med å demonstrere sin forpliktelse til bærekraftig og etisk forretningspraksis, er deres konsern nå en sertifisert B Corporation.

Som en B Corporation er selskaper en del av et globalt fellesskap av bedrifter som oppfyller høye standarder for sosial og miljømessig påvirkning. 50 Degrees North slutter seg til dette globale fellesskapet av ansvarlige bedrifter som leder en global bevegelse for en inkluderende, rettferdig og regenerativ økonomi.

Sertifiseringsprosessen innebar en omfattende vurdering av 50 Degrees Norths påvirkning på ansatte, kunder, miljøet og de berørte samfunnene. Det krevde å oppfylle strenge standarder, fra å sikre rettferdige arbeidspraksiser og miljøansvar til å prioritere åpenhet og sosial påvirkning.

«Å bli en sertifisert B Corporation er en milepæl som gjenspeiler vår urokkelige forpliktelse til bærekraftig og ansvarlig reise, samt helsen til våre ansatte, kunder, lokalsamfunn og destinasjoner», sier Tietse Stelma, medgründer og CEO i 50 Degrees North. «Bærekraftig reise er ikke bare en trend. For alle oss i reiselivsnæringen gjør denne omfattende tilnærmingen til bærekraft som B Corp-sertifiseringen representerer oss også mer motstandsdyktige i møte med økende miljø- og sosiale utfordringer.»

I tråd med sin forpliktelse til ansvarlig reise vil 50 Degrees North fortsette å utforske måter å ytterligere øke sin positive påvirkning på reiselivsnæringen. I 2022 publiserte selskapet sin klimaplan for å redusere klimagassutslipp. Tidligere i år begynte 50 Degrees North å legge til karbonmerker på turene sine for å spore karbonavtrykket til hver tur og publiserte en påvirkningsrapport for 2022. B Corp-sertifiseringen er en ytterligere anerkjennelse og konsolidering av 50 Degrees Norths forpliktelse til å tilpasse sine forretningsmål til beskyttelse av både mennesker og planeten.

For mer informasjon om 50 Degrees Norths initiativer for ansvarlig reise, vennligst besøk www.fiftydegreesnorth.com/eu/sustainable-tourism


Engelsk originalversjon:

50 Degrees North becomes a Certified B Corporation

The Scandinavian tour specialist, 50 Degrees North, is proud to announce that after a rigorous 18-month journey of demonstrating their commitment to sustainable and ethical business practices, their group of companies is now a Certified B Corporation. 

As a B Corporation, companies are part of a global community of businesses that meet high standards of social and environmental impact. 50 Degrees North joins this global community of responsible businesses that are leading a global movement for an inclusive, equitable and regenerative economy. 

The certification process involved a comprehensive assessment of 50 Degrees North’s impact on employees, customers, the environment, and the affected communities. It required meeting rigorous standards, from ensuring fair labour practices and environmental responsibility to prioritising transparency and social impact.

“Becoming a Certified B Corp is a significant milestone that reflects our unwavering commitment to sustainable and responsible travel, as well as the health of our employees, customers, local communities, and destinations”, said Tietse Stelma, the Co-Founder and CEO at 50 Degrees North. “Sustainable travel is not just a trend. For all of us in the travel industry, this comprehensive approach to sustainability that the B Corp Certification represents also makes us more resilient in the face of increasing environmental and social challenges.” 

In line with their commitment to responsible travel, 50 Degrees North will continue to explore ways to further their positive impact on the travel industry. In 2022, the company published their Climate Action Plan for reducing greenhouse gas emissions. Earlier this year, 50 Degrees North began adding Carbon Labels on their tours to track the carbon footprint of each tour and published an Impact Report for 2022. The B Corp Certification is a further recognition and consolidation of 50 Degrees North’s commitment to aligning its business goals with the protection of both people and the planet. 

For more information about 50 Degrees North’s responsible travel initiatives, please visit www.fiftydegreesnorth.com/eu/sustainable-tourism

Del gjerne!