Avinor og Indra inngår kontrakt om digitalisering av norsk luftrom – gir økt effektivitet og sikkerhet

Avinor og teknologiselskapet Indra signerer en avtale om leveranse av nytt system som vil digitalisere lufttrafikktjenesten i norsk luftrom. Systemet utvikles i allianse med flere andre europeiske land og gir Avinor tilgang til en moderne felles-europeisk teknologi-plattform.

Systemet er utviklet i allianse med flere andre europeiske land. Avinors partnere er britiske NATS, tyske DFS, spanske ENAIRE, nederlandske LVNL, polske PANSA og litauiske Oro Navigacija. Systemet vil gi Avinor tilgang til topp moderne teknologi på en felleseuropeisk plattform. Dette vil øke kapasiteten til å håndtere fremtidig trafikkvekst og sikre en fortsatt god punktlighet i norsk luftrom.

Det nye systemet, også kjent som Future Air Traffic Management system (FAS-iTEC), vil automatisere mange oppgaver for norske flygeledere, muliggjøre økt effektivitet i luftrommet og øke forutsigbarheten for flyselskapene. Økt forutsigbarhet vil kunne redusere drivstoffbruket, og dermed føre til lavere CO2-utslipp og drivstoffkostnader for flyselskapene.

«Det nye trafikkstyringssystemet er et kvantesprang i teknologiutviklingen ved kontrollsentralene til Avinor. Systemet vil bistå flygelederne med å organisere flytrafikken slik at de kan fly mest mulig sømløst gjennom luftrommet. Teknologien vil være felles for store deler av Europa, og dermed muliggjøre mye lengre planleggingshorisont og større kapasitet enn dagens løsning. Systemet vil oppdage potensielle konflikter mellom fly som er planlagt inn i luftrommet, og kan foreslå løsninger som flygeledere kan akseptere og formidle til pilotene vi datakommunikasjon. Dette vil både øke kapasitet og sikkerheten i luftrommet», sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

«Denne avtalen representerer enda et steg fremover i det langsiktige samarbeidet mellom Avinor og Indra. FAS-iTEC systemet vil øke digitaliseringen innenfor Avinor sin lufttrafikktjeneste. Det vil støtte oppbyggingen Digital European Sky, med topp moderne teknologi, i samarbeid med de øvrige samarbeidspartnerne i iTEC-alliansen. Systemet vil optimalisere flyten av flytrafikk på tvers av Europa, redusere forsinkelser og føre til mer bærekraftig flytrafikk», sier Javier Ruano, programdirektør for ATM i Indra.

Anskaffelsen er et viktig skritt i Avinors langsiktige satsing på digitalisering i hele konsernet. Systemet er avgjørende for at Norge skal oppfylle flere regulatoriske krav knyttet til felleseuropeisk luftrom i årene som kommer, og vil danne en plattform for videre utvikling av luftromsstyring på lik linje med resten av Europa. Planen er at nytt system skal tas i bruk i løpet av 2025 ved kontrollsentralene i Sør-Norge.

Faktaboks:

  • Øke sikkerheten – Det nye systemet vil sikre økt utveksling av informasjon om flyginger med tilsvarende systemer i resten av Europa og med lufthavner. Avinors flygeledere vil gjennom det nye systemet få automatisk beskjed lang tid i forveien dersom fly kan komme nærmere hverandre enn gjeldende minsteavstand. I tillegg vil systemet foreslå løsninger for å løse slike konflikter i trafikkbildet.  
  • Øke kapasiteten i luftrommet gjennom å redusere manuelle rutineoppgaver for flygelederne. Flygelederne vil i større grad overvåke trafikkbildet i stedet for å gjøre manuelle vurderinger.
  • Single European Sky er det felleseuropeiske programmet for standardisering og modernisering av lufttrafikkstyringen i Europa. Programmet forplikter medlemsstatene gjennom EUs lovverk og gjøres gjeldende for norsk luftfart gjennom EØS-avtalen.
  • Digital European Sky utnytter den nyeste digitale teknologien. Dette med mål om å transformere europeisk luftfart slik at man kan håndtere fremtidig trafikkvekst og forskjellige typer lufttrafikk på en sikker og effektiv måte, samtidig som man reduserer de klimamessige innvirkningene. Denne transformasjonen bygger på teknologier som øker automatiseringen, sørger for sikker deling av cyber-data og bedrer forbindelsen til lufttrafikktjenesten.
  • Bærekraft – Systemet vil kunne redusere omveier rundt komplekse eller travle luftrom, samt redusere forsinkelser gjennom økt kapasitet. Dette vil kunne redusere flytid, drivstoffbruk og CO2 utslipp. 
Del gjerne!