Destinasjonsselskapene i Nord-Norge ser fremover – unikt samarbeid om fremtidsrettede modeller

Destinasjonsforum NORD skal gjennom prosjektet «Destinasjon 3.0 – fremtidens  destinasjonsselskap» utarbeide lønnsomme forretningsmodeller slik at  destinasjonsselskapene kan møte behovene til fremtidens reiseliv.  

– Det er et kjempespennende arbeid vi er i gang med. Destinasjonsselskapenes oppgaver  har endret seg fra å primært drive med markedsføring og vertskapsarbeid, til også å bli  viktige aktører også innen reisemåls- og samfunnsutviklingen. Vi beveger oss i en mer  bærekraftig retning, og da trenger vi gode «arbeidsverktøy» og modeller å jobbe etter, sier daglig leder i Destination Lofoten og prosjektleder for Destinasjon 3.0, Line Renate  Samuelsen. 

Destinasjonsforum NORD ble opprettet i mars 2021 da de 14 destinasjonsselskapene fra  Helgeland til Svalbard bestemte seg for å gå sammen om å jobbe tettere og mer strukturert  for å møte behovene i fremtidens reiseliv. Med prosjektet Destinasjon 3.0 tar  Destinasjonsforum NORD arbeidet et hakk videre.  

Bærekraftige finansieringsmodeller  

– I mange små samfunn, spesielt i Nord-Norge, er reiseliv svært viktig både med tanke på arbeidsplasser og det å ha et kultur- og tjenestetilbud for innbyggerne året rundt.  Bærekraftige lokalsamfunn henger tett sammen med bærekraftig reiseliv, og med det  perspektivet er vi nødt til å ha en «buttom up» tilnærming til utviklingen fremover. Dette  gjør at også destinasjonsselskapenes oppgaver og leveranser endres, og da må vi også se  på hvordan vi jobber, hva vi jobber med, og ikke minst hvordan skal vi også få  fremtidsrettede forretningsmodeller for våre selskap for å betjene oppgavene, sier  Samuelsen.  

– Arbeidet destinasjonsselskapene gjør, er svært viktig for utviklingen av norsk reiseliv, men  det er på høy tid å få oppdatert forretningsmodellene slik at de henger sammen med  tjenesteleveransen, sier Lone Helle, reiselivssjef i Visit Tromsø-Region.  

Nordnorsk samarbeidsprosjekt  

Det nordnorske samarbeidsprosjektet er satt i gang for å imøtekomme det økende og  endrede behovet for tjenester, samt være innovative i tilnærmingen til bærekraftig utvikling  og bærekraftige forretningsmodeller for «fremtidens destinasjonsselskap». Prosjektet er  finansiert gjennom omstillingsmidler fra Innovasjon Norge, og Destinasjonsforum NORD fått  med seg 2469 Reiselivsutvikling i samarbeid med Menon Economics i arbeidet med å  utarbeide og utrede en eller flere forretningsmodeller som skal piloteres.

– Vi er svært takknemlige for at vi har fått dette omstillingsprosjektet, som er finansiert av  Innovasjon Norge, og er et nettverksprosjekt hvor alle 14 destinasjonsselskap i Nord Norge er med, sier Samuelsen.  

2469 Reiselivsutvikling AS og Menon Economics

-2469 Reiselivsutvikling AS og Menon Economics samarbeider om å komme frem til modeller  for «fremtidens destinasjonsselskap», og vi takker Destinasjonsforum Nord for oppdraget.  Dette er er utrolig viktig jobb som vi ser frem til med stor overføringsverdi til  destinasjonsselskap i hele landet, der Destinasjonsforum Nord leder an i et viktig  utviklingsarbeid for å sikre optimal ansvarsdeling, utvikling og verdiskaping i reiselivet frem  mot 2030.

Destinasjonsselskapene er en veldig sentral aktør i denne reisemåls- og  samfunnsutviklingen, og det handler om å avklare best mulig rolledeling, oppgavefordeling  og finansiering for reisemålsutviklingen fremover.

Fremtidig reisemålsorganisering skal svare  på «hvem gjør hva for hvem og hvordan?” med fokus på oppgavene som skal løses for  næringen, kommunene og de andre relevante aktørene og ikke strukturen i seg selv, sier Ståle Brandshaug som er prosjektleder for «Destinasjon 3.0»-prosjektet i 2469  Reiselivsutvikling AS.  

Destinasjonsforum Nord har følgende mandat og skal:  

  • Gjennom felles strategisk arbeid, kunnskapsdeling og samarbeid sikre økt kraft i  destinasjonsselskapene i Nord-Norge.  
  • Bidra til destinasjonsselskapenes relevans og profesjonalitet overfor  reiselivsnæringen og lokalsamfunnene. 
  • Være et talerør for saker som berører reiselivsnæringens og destinasjonsselskapenes  interesseområder. Felles uttalelser fordrer enighet om saksformuleringene.

Del gjerne!