Elsparkesykler bekymrer bytrafikantene

Møter mellom bilister, syklister, elsparkesyklister og gående er de største kildene til bekymring i bytrafikken, viser NAFs Trafikantbarometer 2021. – Elsparkesykler ble raskt populært, men det er mye å gå på både på kjørekultur og på utformingen av bygatene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Samtidig som antall utleie-elsparkesykler har eksplodert i norske byer, har disse nye trafikantene skapt debatt. Nå viser en ny undersøkelse fra NAF at møter mellom ulike trafikantgrupper skaper bekymring hos folk i byene. Samtidig er folk splittet i spørsmålet om elsparkesyklene utgjør et positivt tilskudd.

I de mest sentrale områdene svarer hele 43 prosent at møter mellom bilister og syklister skaper bekymring. Og 31 prosent frykter situasjoner mellom gående og sparkesyklister. Mer enn 4000 personer har svart på spørsmålene, og undersøkelsen er utført av Kantar på vegne av NAF.

Det er første gang NAF har inkluder elsparkesykkel i undersøkelsen, Trafikantbarometeret.

– Elsparkesyklenes inntog kom helt overrumplende på byene, og det er først nå man har begynt å regulere bruken. Samtidig viser andelen som er bekymret for møter mellom syklister og bilister at byene trenger å tilrettelegge for mange ulike trafikantgrupper, sier Ryste.

I tillegg har NAF spurt om folk stiller seg positive eller negative til dette nye fenomenet. Her er folk delt: I storbyen er 38 prosent positive til at man kan leie elsparkesykler, mens 37 prosent er negative. Andelen som er svært kritiske til utleiesparkesykler er faktisk høyere i byene en snittet i landet for øvrig.

Skille trafikantgrupper

NAF mener viktige trafikksikkerhetstiltak i byene vil være bedre infrastruktur for ulike kjøretøy, tilrettelegging for parkeringssoner for elsparkesykkel, og tiltak som øker folks kunnskap om hva reglene faktisk er. Det kan være med å minke bekymringen både for syklister og gående.

– Stadig strengere regler må ikke bli en sovepute for byene, sier Ryste. – Målet bør være å legge til rette for at folk kan nyte godt av friheten og fleksibiliteten elsparkesykler gir, heller enn å innføre nye forbud og påbud, sier hun.

NAF etterlyser en innsats fra både utleiere, gårdeiere og kommuner slik at det er enkelt å parkere utleiesyklene på en måte som ikke hindrer andre.

Bakgrunn

NAFs Trafikantbarometer 2021 publiseres senere i år, og er en landsrepresentativ undersøkelse utført av Kantar på vegne av NAF i perioden januar-februar 2021.

Inndelingen er gjort etter SSBs sentralitetsindeks. Dette er en standard for sentralitet, basert på nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Mest sentrale strøk er Oslo og enkelte omkringliggende kommuner. Kommunene Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad mfl. tilhører sentralitetsgruppe 2. Noen eksempler på de mest perifere kommunene er Gratangen, Dyrøy, Ulvik, Lavangen, Beiarn, Moskenes og Hasvik.


Bildet øverst: Dagens regler er klare på at elsparkesyklister må ta hensyn til andre trafikanter. Foto: NAF