Færre kommuner med boplikt

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det er 41 kommuner i Norge som har lokal forskrift om boplikt per 1. mars 2023. Det har vært sterk nedgang etter 2008 da det var boplikt i 70 kommuner.

Bebyggelse i Lyngør Foto: Kai Berg-Pettersen
Bebyggelse i Lyngør Foto: Kai Berg-Pettersen

Boplikt er lokale regler som brukes for å sikre bosetting og hindre at helårsboliger tas i bruk som fritidsbolig. Det er typisk attraktive hyttekommuner ved sjøen eller på fjellet som har boplikt. Kommunen kan bestemme at de ønsker boplikt for hele eller et nærmere avgrenset område i kommunen.

Slutt på boplikt i Risør

Risør kommune har hatt boplikt gjennom lokal forskrift i 45 år, men fjernet den på nyåret 2023. Kommunen har siden 2000 hatt til behandling både innstramming av boplikten og det å frita områder i kommunen for boplikt. I sin vurdering la Risør nå til grunn at de vanskelig kan se at forskriften har den ønskede effekt. De ønsker derfor ikke lenger å benytte konsesjonsloven som virkemiddel for å opprettholde bosettingen.

Flere kommuner gjør innstramminger i boplikten

Forskrift om boplikt kan bare innføres der det er nødvendig for å forhindre at eiendom som bør brukes som helårsbolig blir brukt til fritidsformål. Den enkelte kommune tar stilling til spørsmålet om de ønsker å innføre, endre eller oppheve forskrift.

-Det har vært en sterk nedgang i antall kommuner som har boplikt, men trenden de siste årene er også at de som gjør endringer, gjør innstramminger, kommenterer seniorrådgiver Vibeke Godal i Landbruksdirektoratet.

Også nær slekt som arver eiendom kan få boplikt

I de fleste kommuner som har innført boplikt, er reglene slik at nær slekt likevel kan overta boligen uten boplikt. Dette kalles «slektskapsunntaket». Noen kommuner har valgt å oppheve unntaket i sin forskrift. Det betyr at det er boplikt også på boligen man har arvet eller overtatt fra familien. Ved inngangen til mars har 8 av 41 kommuner med forskrift om boplikt, opphevet slektskapsunntaket.

Hol kommune er et eksempel på en typisk hyttekommune som i 2022 strammet inn ved å oppheve slektskapsunntaket. Hol, hvor Geilo ligger, er en attraktiv hyttekommune med mangel på boliger. Dette sammen med økende priser fikk avgjørende betydning, og kommunens slektskapsunntak ble fjernet ved forskrift høsten 2022.

Om boplikt

Det er kommunene som bestemmer om de ønsker å ha forskrift om boplikt. Dersom kommunen har boplikt er det gjerne hensiktsmessig å evaluere hvordan forskriften virker for å avdekke behov for endringer. Saken skal både utredes og sendes på høring før kommunestyret tar endelig stilling til om boplikt skal innføres, endres eller oppheves. Landbruksdirektoratets rolle er å utforme og fastsette forskrift, etter søknad fra kommuner.

Landbruksdirektoratet har statistikk over bopliktkommuner tilbake til 2008, da vi overtok ansvaret for å fastsette forskrifter om boplikt fra Landbruks- og matdepartementet.


Del gjerne!