Kulturmiljø får over 300 millioner kroner i tilskudd

Over hele landet skal tilskuddsmidlene bidra til at ulike kulturmiljøer, fredete bygninger, fartøy og tekniske og industrielle kulturminner kan settes i stand.

–  Kulturmiljøer og kulturminner er en verdifull samfunnsressurs. Mange eiere gjør en stor innsats for å ta vare på vår felles kulturarv. Denne innsatsen er mye av grunnlaget for den mangfoldige kulturarven vi har i Norge i dag, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Både fredete bygninger i privat eie, fartøy og tekniske og industrielle kulturminner er blant tilskuddsmottagerne i fordelingen. Riksantikvaren fordeler tilskudd til fylkeskommunene og Sametinget, som så viderefordeler tilskuddet til eiere som har søkt om tilskudd til prosjekter og tiltak.

Fylkeskommunenes og Sametingets egne prioriteringer

– Tilskuddene til fredete hus i privat eie har fylkene og Sametinget i en årrekke forvaltet på en god måte. I etterkant av regionreformen og oppgaveoverføring får nå fylkene ansvaret for fordeling av tilskudd på enda flere områder. Vi er sikre på at fylkeskommunene prioriterer godt og at deres lokalkunnskap vil bidra til svært gode prosjekter for både sikring og istandsetting, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Riksantikvaren har fått inn søknader fra fylkeskommunene og Sametinget på i overkant av 708 millioner kroner, fordelt mellom de fire postene 71-74 i statsbudsjettet. Direktoratet har fordelt 308,8 millioner kroner. Denne summen er inkludert forhåndstilsagn for 2021 gitt i 2020.

Kriterier for tilskudd

I fordelingen av tilskudd har Riksantikvaren lagt flere kriterier til grunn. Antallet kulturminner i fylket og deres verneverdi, antallet søknader og søknadssum fra fylkeskommunene og Sametinget samt fylkeskommunenes og Sametingets egne vurderinger og prioriteringer, er blant faktorene som har vært avgjørende for Riksantikvarens fordeling.

I fordelingen har Riksantikvaren valgt å styrke noen områder spesielt, der enkelte fylkeskommuner og Sametinget har særlige behov. Innlandet fylke har svært mange bygninger i privat eie, og de får i år en økning i tilskuddene sammenliknet med tidligere år. For posten tekniske og industrielle kulturminner har Vestland og Innlandet blitt særlig prioritert, med tanke på store behov ved henholdsvis Odda Smelteverk og Klevfos Cellulose- og Papirfabrik.Bildet: Odda smelteverk. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren