Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte

Siden 2015 har miljømyndighetene gitt økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til opprydding og forebygging av marin forsøpling i Norge.

Den store innsatsen som legges ned av enkeltpersoner, organisasjoner og selvstendige kommunale og interkommunale selskaper har bidratt til å fjerne store mengder avfall langs den norske kysten og vassdragene. Erfaringer viser at innsatsen virker og mengden forsøpling i flere områder har blitt sterkt redusert.

Likevel er det fortsatt mye plast i havet som skylles i land på norske strender, men også ny forsøpling fra landbaserte kilder i Norge. Miljødirektoratet vil derfor fortsette å støtte opp om den nasjonale ryddedugnaden gjennom denne tilskuddsordningen. Det er også mye arbeid i gang både nasjonalt og internasjonalt som vil bidra til å forhindre ny tilførsel av forsøpling i det marine miljø.

70 millioner kroner til opprydding

Miljødirektoratet har i år 70 millioner kroner som skal fordeles på ulike opprydningsprosjekter og forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Fristen for å søke er 20. januar 2021.

-I 2020 støttet vi 50 prosjekter landet rundt som til sammen har gjort en betydelig forskjell for miljøet.Til tross for et utfordrende år har aktørene funnet kreative løsninger slik at ryddedugnaden kunne fortsette. Jeg håper at vi også i 2021 får inn mange gode søknader, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Miljødirektoratet gir økonomisk støtte til tiltak mot marin forsøpling i Norge, inkludert Svalbard. Store, samordnede prosjekter som sikrer regional og nasjonal organisering av ryddeaksjoner har høy prioritet i 2021, men det kan også søkes om forebyggende tiltak og mindre oppryddingstiltak langs kysten og vassdragene.

Hvem kan søke?

• Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.
• Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak.
• Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som       avfallsselskap og friluftsråd.

Søknader fra ikke-søkeberettigete aktører vil ikke bli vurdert.

Slik søker du

Minstesummen det kan søkes om er 300 000 kroner.

I år kan du søke om tilskudd til større prosjekter som varer fram til mars 2023. I tillegg kan du søke om tilskudd til prosjekter som skal avsluttes i 2021 eller 2022.

Søknad om tilskudd sendes til Miljødirektoratet gjennom vårt elektroniske søknadssenter innen søknadsfristen 20. januar 2021 kl. 23:59.

Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)Bildet: Nordic Ocean Watch var en av organisasjonene som fikk tilskudd i 2019. Her avbildet under opprydning langs Helgelandskysten. Foto: Troels Rosenkrantz / Nordic Ocean Watch