Miljøfyrtårn og transportnæringen lanserer ny bransjestandard for klima og miljø

Med ny bransjestandard tilrettelegger Stiftelsen Miljøfyrtårn for at enda flere virksomheter i næringen kan jobbe systematisk og målrettet med grønn omstilling, sunnere konkurranse og bedre arbeidsforhold. En «game changer», mener Torbjørn Brenna, direktør i Norges Taxiforbund.

null
Torbjørn Brenna er direktør i Norges Taxiforbund. Foto: Norges Taxiforbund

Transport- og logistikknæringen er en viktig verdiskaper i den norske samfunnsøkonomien. Samtidig må vi erkjenne at transport står for 34 prosent av klimagassutslippene i Norge, en økning på hele 29 prosent fra 1990 til 2023. Parallelt har Norge et mål om å klare en utslippsreduksjon på 35-40 prosent for landtransport og 50 prosent for innenriks skipsfart innen 2030. Det er derfor viktigere enn noen gang å få opp farten i arbeidet med bærekraft innen næringen, og den nye bransjestandarden er et ledd i dette arbeidet. Målgruppen for den nye bransjestandarden er delt i to grupper: transport og logistikk, og rederier. 

«En kraftig nedgang av utslippene innen denne næringen er helt nødvendig dersom Norge som nasjon skal nå målene om klimagassreduksjon «, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn. «Derfor er det også utrolig gledelig at næringen selv har bidratt så aktivt i arbeidet sammen med Miljøfyrtårn i utviklingen av de nye kriteriene for sertifisering», legger hun til. «På den måten sikrer vi at standarden og kriteriene er relevante, tydelige og gjensidig mer forpliktende» avslutter hun. 

null
Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Foto: Miljøfyrtårn

Klimautslipp er bare en av flere negative effekter fra transport- og logistikkbransjen. Særlig godstransport på vei har utfordringer knyttet til høyt sykefravær, høyt antall arbeidsulykker, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Dette ønsker bransjeorganisasjonene å gjøre noe med.

«Vi har bidratt i prosessen og applauderer den nye bransjestandarden, som i stor grad ivaretar behovene vi har i bransjen for et helhetlig rammeverk, som er med på å dra næringen inn i en seriøs retning», forteller Torbjørn Brenna, direktør i Norges Taxiforbund. «Den nye bransjestandarden vil være med på å løfte frem de aktørene som aktivt deltar for å utvikle fremtidens Norge, der næringsliv ses i sammenheng med verdier og dermed gir rom for et helhetlig, trygt og fremtidsrettet norsk samfunn,» legger han til. 

Målet er at bransjestandarden hjelper virksomheter til systematisk forbedring av miljøprestasjoner, fremme gode forutsetninger for godt og anstendig arbeidsmiljø, legge til rette for ansvarlig forbruk og produksjon samt å samhandle for å nå målene innen transportsektoren. 

null
Synnøve Grændahø er seniorrådgiver i Transportseksjonen i Miljødirektoratet. Foto: Miljødirektoratet

«Den nye bransjestandarden bygger på verdier om sunn konkurranse og vil føre til en bransje der de seriøse aktørene drar oss inn i fremtiden, på en trygg og forsvarlig måte for alle ledd i næringen.» avslutter Brenna, direktør i Norges Taxiforbund. 

«Vi ser at dette vil kunne engasjere våre medlemsrederier ytterligere i det viktige arbeidet for videre utslippsreduksjoner», sier Tor Arne Borge, administrerende direktør hos Kystrederiene. «Vi ønsker den nye bransjestandarden velkommen», avslutter han.

Miljødirektoratet har gitt høringsinnspill under utviklingen av bransjestandarden.  «Det er svært positivt at Miljøfyrtårn nå reviderer sine kriterier til det beste for miljø og klima, og vi mener kriteriene som ble foreslått er gode og relevante. Vi ser at det er et stort potensial for å redusere klimagassutslipp gjennom mer effektivisering og optimalisering i transportbransjen. Kriterier som blant annet legger opp til at aktører skal samarbeide for å redusere kjøring er veldig bra!» uttaler Synnøve Grøndahl, seniorrådgiver i Transportseksjonen i Miljødirektoratet. 

Del gjerne!