Scandic bruker Nordkapp kommune som skyteskive

Innlegg av Jan Olsen (SV), Ordfører i Nordkapp:

Nordkapp kommune er av Scandic Hotels AS stevnet til Hammerfest tingrett med påstand om at Scandic skal kunne drive både forretningsmessig innkreving av parkeringsavgift og billettsalg for alminnelig adgang til Nordkapp-platået uten løyve etter friluftsloven § 14.

I stevningen fremkommer det at Scandic er uenige med Klima- og Miljødepartement, Miljødirektoratet, Sivilombudsmannen, Fylkesmannen/statsforvalteren og Nordkapp kommune i tolkning av loven og dens anvendelse.

Ved å saksøke Nordkapp kommune forsøker Scandic å få erklært statlige myndighetsorganers lovforståelse og tolkninger som feilaktige.

Nordkapp kommune er nå en skyteskive for Scandics uenighet med lovgiver og de øverste ansvarlige fagetater for friluftsloven.

I praksis opplever vi at Scandic, Nordens største hotellkjede, eid av internasjonal finanskapital, angriper Nordkapp som vertskommune fordi vi utøver den myndighet Stortinget gjennom loven har pålagt oss.

Dette er internasjonal storkapital som ved å angripe lokaldemokrati og lokal forvaltning, utfordrer alminnelige rettsoppfatning og norske forvaltningsprinsipper med mål om å oppnå kontroll over vår naturressurs.

Søksmålet bryter forøvrig med vanlig forvaltningspraksis ved at Scandic ikke har benyttet seg av klageretten for enkeltvedtak. Scandic har tvert imot gitt beskjed om at de retter seg etter vedtaket og avvikler avgiftsparkeringen. Scandic har ved sine søknader (i 2012 og 2019) om løyve etter friluftsloven § 14, allerede anerkjent Nordkapp-platået som friluftsområde og bekreftet at friluftsloven kommer til anvendelse for området.

Utfallet av saken kan ha direkte og indirekte konsekvenser, både praktisk og økonomisk for andre kommersielle aktører innen reiseliv, ideelle organisasjoner, forvaltningsorgan og privatpersoner.

Vinner Nordkapp kommune saken blir det svært mye billigere å besøke Nordkapp-platået ved at selvkostprinsippet i friluftsloven må legges til grunn for eventuell avgiftsinnkreving.

Vinner Scandic saken kan Scandic uten hinder maksimere avgiftsnivået og avkreve både bilister og besøkende det beløp de måtte ønske ved at de selv fritt regulerer avgiftsnivået.

Bakgrunn

Lovligheten av Rica og Scandics praksis med avgiftsinnkreving på Nordkapp-platået har vært bestridt siden 90-tallet. Etter at vedtak fra 2014 om løyve til innkreving av avgift etter friluftsloven § 14 ble kjent ugyldig av fylkesmannen i 2019, innførte Scandic parkeringsavgift på Nordkapp-platået.

Innføring av parkeringsavgift er av Nordkapp kommune oppfattet som en omgåelse av løyveplikten, og Scandic har mottatt pålegg om avvikling av innkrevingen samt døgnmulkt inntil forholdet er rettet.

Scandic Hotels AS har også forsøkt å privatisere deler av E69 på Nordkapp-platået. I spørsmålet om privatisering av E69 har Samferdselsdepartementet samme syn på saken som Statens Vegvesen og Nordkapp kommune som har motsatt seg privatisering. Det er iverksatt regulering av nødvendig infrastruktur til offentlig formål for å sikre allmennheten adgang til området.

Rica og Scandics avgiftspraksis her generert inntekter anslått til ca 75 millioner kroner årlig. I normalår besøkes Nordkapp-platået av omkring 270.000 personer. Adgang kostet i 2019 kr 285,- pr person. Parkeringsavgift for 2020 er kr 200,- for personbil og 350,- for bobil.