Ulovlig skuterferdsel forstyrrer sårbar natur

Vinteren og våren er den mest sårbare tiden for ville dyr og fugler. SNO oppfordrer alle som kjører snøskuter til å sette seg inn i reglene for motorferdsel i utmark.

– Mange tror at snøskuterkjøring ikke gjør skade på naturen ettersom sporene smelter bort med snøen. Problemet er atskutere gjør det enklere for mennesker å komme lenger inn i urørte naturområder. Dette fører til at det blir færre steder for vilt å leve uforstyrret, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO) 

Det er altså ikke de fysiske skadene på naturen som bekymrer mest. Selv om en enkelt skuterfører ikke skaper storeforstyrrelser, må vi se på summen av all skuterferdsel til sammen, både lovlig og ulovlig. 

Forskning har vist at mange dyrearter påvirkes negativt av motorisert ferdsel om våren, ikke minst rein og fjellrev. 

Våren er yngletid for ville dyr, og dette er den mest sårbare tiden for mange arter. Unødvendige forstyrrelser i yngletiden stresser dyrene, får dem til å bruke mer energi enn nødvendig og gir dem dårligere kondisjon. Derfor kan forstyrrelser utgjøre en stor miljøbelastning på fugle- og dyreliv.  

En av fem kontroller fører til anmeldelse 

-Vi hargjennomført litt over 300 kontroller av motorferdsel i utmark så langt i år.Hver fjerde til femte kontrollhar ført til anmeldelse av ulovlig kjøring, sier Kjørstad. 

Hittil i 2023 har SNO anmeldt ca. 70 snøskuterkjørere for ulovlig kjøring i utmark, omtrent det samme antallet som på samme tid i fjor. 

Les mer om hvordan Miljødirektoratet reagerer på miljøkriminalitet og se statistikk her

Sett deg inn i regelverket 

Hovedregelen i motorferdselloven er at motorferdsel i utmark er forbudt. Dette gjelder med mindre kjøringen omfattes av unntakene i loven eller at det er gitt spesielle tillatelser. Unntakene er som regel knyttet til nyttekjøring, men kommunen kan også fastsette løyper for fornøyelseskjøring. 

All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.  

Denne veilederen beskriver hva som er lov og ikke lov ved motorferdsel i utmark og vassdrag – og når du kan søke om dispensasjon fra regelverket: 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/motorferdsel-i-utmark/regler-for-motorferdsel-i-utmark/

Se nyheter fra skuteroppsynet Twitter 

For å få siste oppdateringer om ulovlig kjøring, anmeldelser og andre resultater fra kontroll med motorferdsel, kan du søke på #skuterkontroll på Twitter. For å få siste nytt fra der du bor kan du i tillegg søke på emneknaggen til ditt fylke, for eksempel #skuteroppsyn #Nordland. 

Følg Miljødirektoratet på Twitter

Del gjerne!