Vi er sikre på å vinne – for naturen og Førdefjorden

– Staten kan ikke få fortsette å ødelegge naturen, i strid med våre egne lover. Vi har både jusen, fornuften og naturen på vår side.

Det sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. Sammen med Natur og Ungdom har organisasjonen saksøkt staten for å redde Førdefjorden – og forhindre at mange andre naturområder kan bli ødelagt. Onsdag avsluttes rettssaken i Oslo tingrett, en sak han er overbevist om at miljøsiden vinner.

Utsikt fra Redalen mot Engebøfjellet og Førdefjorden.
Utsikt fra Redalen mot Engebøfjellet og Førdefjorden. Wim Lassche

– Det har vært en heftig finale etter mange års kamp. En seier vil bety slutten på at myndighetene med viten og vilje kan tillate forurensning som ødelegger norske fjorder og havområder, sier Gulowsen.

Ikke undersøkt miljøet

Truls Gulowsen og Gina Gylver

Helt siden 1990-tallet har det vært planer om å deponere gruveavfall fra Engebøfjellet i Førdefjorden. I 2015 ga staten gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å dumpe avgangsmassene i fjorden; nå er tillatelsen på inntil 170 millioner tonn.

Statens egen faginstans, Havforskningsinstituttet, har slått fast at slik deponering er «ikke bærekraftig». Gruveavfallet vil inneholde finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og giftige kjemikalier som vil spre seg over store områder i fjorden.

– Det har vært interessant og ganske trist å høre statens advokater. Det har handlet om temmelig kortsiktig økonomisk gevinst og arbeidsplasser. De hevder at de har sjekket miljøkonsekvensene grundig nok, men det er åpenbart feil, sier Gina Gylver, leder for Natur og Ungdom og viser til Havforskningsinstituttets frarådning til gruveprosjektet helt fra start.

Truede arter

–  Det er et enda større artsmangfold i fjorden – også av sårbare og truede arter – enn vi har dokumentert før. Deponeringen vil gjøre svært stor skade på disse, sa Terje van der Meeren i sitt vitnemål i Oslo tingrett i forrige uke. Han er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet.

Dumpingen vil utslette alt liv i deponiområdet, og partikler vil mest sannsynlig spre seg til store deler av fjorden, ifølge havforskerne. Da instituttet kartla det planlagte deponiområdet i 2021-22, fant de at nettopp deponiområdet hadde høyeste «skåre» for artsrikdom av alle områder de da kartla.

Bryter norske og EU-lover

I sitt sluttinnlegg i Oslo tingrett slo miljøorganisasjonenes advokat Amund Noss fast at tillatelsene til Nordic Minings gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldige. Han slo fast at vedtakene bryter med vannforskriften, EUs vannrammedirektiv og mineralavfallsdirektivet.

Et sentralt punkt i saken er feiloversettelse av vannrammedirektivet. «Overriding public interest» er oversatt med «samfunnsnytte», noe som gir en langt lavere terskel for å tillate forringelse av vannkvaliteten i fjorden enn det er ment fra lovgivernes side.

Tillatelsene ugyldige

Ifølge Natur og Ungdom og Naturvernforbundet er tillatelsene til Nordic Minings gruvedrift med sjødeponi ugyldige av flere grunner:

  • De bygger på en uriktig tolkning av vannforskriften (§ 12 (2) bokstav b) og at vilkåret i denne bestemmelsen ikke er oppfylt.
  • Det fantes ingen godkjent avfallshåndteringsplan da tillatelsen til drift av mineralavfallsanlegg ble gitt.
  • Miljøkonsekvensene av et sjødeponi er undervurdert og utilstrekkelig utredet.
  • Det skulle vært utredet eller valgt utredet en driftsform uten sjødeponi, altså med lagring av masser på land.
  • Tillatt forurensning har for stort omfang.

– Unødvendig

For Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er rettssaken mot staten den foreløpige slutten på en 12 års faglig og politisk kamp for å redde både Førdefjorden og andre fjorder mot alvorlig forurensning, godkjent av myndighetene.

Å ta saken for retten er kostbart, bare denne rettsrunden koster organisasjonene minst tre millioner kroner. Svært mye av dette er dekket gjennom et gedigent spleiselag der personer over hele landet har bidratt.

Foran siste dag i retten onsdag sa de to organisasjonslederne at de følte seg trygge på å vinne.

– Vi har svært gode juridiske argumenter. Lovverket både i Norge og EU er på vår side. I tillegg har vi både naturen og fornuften på vår side, mener Truls Gulowsen og Gina Gylver. De har aldri sagt nei til gruvedriften ved Førdefjorden. – Det er bare så totalt unødvendig og uansvarlig å kaste alt avfallet derfra i sjøen.


Fakta

  • Deponering av gruveavfall i Førdefjorden har vært planlagt siden 1990-tallet.
  • I 2015 ga staten Nordic Mining tillatelse til å utvinne rutil og granat fra Engebøfjellet. Gruveselskapet har tillatelse til å dumpe inntil 170 millioner tonn avfall i Førdefjorden.
  • Havforskningsinstituttet har kalt deponeringen «ikke bærekraftig» siden den vil spre finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og giftige kjemikalier over store områder.
  • Dumpingen vil gjøre ubotelig skade på fjorden.
  • Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å få kjent utslippstillatelsen ugyldig.
Del gjerne!