Lanserer kunnskapsbank for stibygging

Stibygging har de seneste årene vokst som fagfelt i Norge. Gjennom lansering av veiledere og ny nettside ønsker initiativtakerne bak Stibygg.no å lette prosessen for kommende stiprosjekt. 

Store deler av landets organiserte og innendørs aktivitetstilbud er for øyeblikket stengt ned eller kraftig redusert som følge av Covid-19. Utviklingen setter en tykk strek under viktigheten av gode utendørs aktivitetsarenaer. Heldigvis er de fleste nordmenn glad i å ferdes ute, og fjorårets “hjemmesommer” har tatt denne interessen til et helt nytt nivå, med fisketurer, vandring, stisykling og uteovernatting over en lav sko. Stiene er med god margin friluftslivets viktigste arena i den snøfrie sesongen, og mange kommuner og reisemål rundt omkring i landet har fått øynene opp for, at gode stier kan lede til både økt besøk, tilflytting og bedre folkehelse. Derfor opplever Norge akkurat nå en kraftig og hittil usett vekst innen investeringer i stiutvikling. Men selv om nordmenn har ferdes på stier i generasjoner, er stibygging fortsatt et relativt nytt fagfelt i Norge. 

Behovet for å spre ny kunnskap og stimulere til mer erfaringsdeling i bransjen, er en av grunnen til at Opplysningskontoret for Terrengsykling (OFT) nå lanserer nettstedet Stibygg.no. Nettsiden skal fungere som kunnskapsbank for bygging og vedlikehold av stier og terrengsykkelanlegg. Initiativet kommer fra terrengsykkelbransjen, med store fjelldestinasjoner som Trysil, Hemsedal og Geilo i spissen. OFT har bla. utviklet en omfattende juridisk bransjeveileder for tilrettelegging og drift av stier og anlegg, som nå lanseres på den nye nettsiden. 

Juridisk veiledning for stiprosjekt 

«Veileder for terrengsykkelbransjen: Lover og regler for planlegging, tilrettelegging og drift av stier og anlegg» er resultat av mer enn 2 års utviklingsarbeid. I den 190 sider lange publikasjonen kan tilretteleggere, stibyggere, kommuner og grunneiere bla. finne veiledning i forhold til relevant lovgivning, søknadsprosessen, ansvarsforhold samt løpende skadeforbyggende arbeid. Tydelighet rundt disse temaene kan gjøre det enklere å få gjennomført prosjekt, gi større trygghet i forhold til å investere i stiutvikling samt styrke bransjen som helhet. Veilederen er utarbeidet med utgangspunkt i terrengsykling, men styreleder i OFT, Lars Wraae Jensen, mener den er høyaktuell for de fleste typer stiprosjekt: 

«I Norge er syklister og gående i stor grad likestilte når det kommer til ferdselsretten på stier. Dessuten vil man i tilretteleggingsprosessen som regel måtte forholde seg til ganske like prosesser, enten en sti er bygget primært for sykling eller for annen ferdsel. Her handler det først og fremst om størrelsen på tiltaket, og hvilke reguleringsmessige forutsetninger som ligger til grunn på stedet. Jeg tror de fleste typer stiprosjekt vil ha glede av veilederen, og per i dag er dette kanskje den mest målretta litteraturen som finnes på feltet.» 

Veilederen er gratis tilgjengelig på Stibygg.no, og trykt eksemplar kan bestilles mot betaling. OFT har også gitt ut introduksjonsbrosjyren «Guide for utvikling av terrengsykkelstier og anlegg» som finnes tilgjengelig på nettsiden. 

Hjem for ny stibyggerutdannelse 

Som del av kompetansebyggingen innen stiutvikling deltar OFT, sammen med partnere fra totalt 7 ulike land, akkurat nå i et banebrytende europeisk samarbeid, som skal lede til ny fagutdannelse for stibyggere i 2022. Prosjektet er finansiert av EUs Erasmus+ program og har fått navnet DIRTT (Developing Inter-European Ressources for Trailbuilder Training). Fagskolen Tinius Olsen fra Kongsberg leder det internasjonale prosjektet. Stibygg.no blir nå offisiell landingsside for DIRTT i Norge, og det vil løpende bli oppdatert fra prosessen, samt publisert ressurser fra arbeidet. 

Den profesjonelle stibyggerbransjen har vokst kraftig de siste årene. I 2022 kommer det ny fagutdannelse på feltet. Foto: Paul A. Lockhart.

Endelig er målsettingen å bruke stibygg.no som utstillingsvindu for gode og inspirerende anlegg, og motivere til innovasjon og kvalitet i utviklingsarbeidet som foregår rundt omkring i hele landet. 

Fakta: 

  • Stibygg.no er drevet av Opplysningskontoret for Terrengsykling (OFT) .
  • OFT er medlemsorganisasjon for norske terrengsykkeldestinasjoner og -anlegg. Liste over medlemmer finnes på https://stibygg.no/omoss/ 
  • Kunnskapsbanken er finansiert av OFTs medlemmer, Kommunal og Moderniseringsdepardementet samt Viken fylkeskommune. 
  • Ny juridisk veileder er tilgjengelig på siden: https://stibygg.no/kunnskapsbank/veilederforterrengsykkelbransjen/. 
  • Digitalt innhold er gratis tilgjengelig, og fysiske veiledere kan bestilles mot betaling.

 

Tips en kollega om dette!