Tirsdag 3. desember ble en historisk samarbeidsavtale mellom Visit Svalbard, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på Svalbard signert.

Ronny Strømnes styreleder Visit Svalbard (tv), Hege Walør Fagertun administrasjonssjef Longyearbyen lokalstyre og Morten Wedege miljøvernsjef hos Sysselmannen (th). Foto: Anja Nordvålen, Visit Svalbard

Visit Svalbard, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen har det siste året samarbeidet om en ny helhetlig skiltplan for Longyearbyen. I løpet av 2020 settes de første skiltstasjonene opp på flere steder i og rundt sentrum, til nytte for både fastboende og tilreisende.

Tirsdag 3. desember 2019 ble avtalen signert avtalen som forplikter de tre partene til videre samarbeid om skiltplanen. Dette er en historisk avtale.

Historisk avtale

– Dette samarbeidet er både historisk og banebrytende, sier Hege Fagertun administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre.

Ifølge Fagertun er det første gang de forskjellige nivåene i forvaltning og næringsliv inngår et forpliktende samarbeid om fysisk tilrettelegging og lokalsamfunnsutvikling i Longyearbyen.

– Det er gjort mye godt forarbeid hos de tre avtalepartene som nå har fremforhandlet en avtale klar for signering, sier Fagertun.

Administrasjonssjefen har stor forventning til at det allerede godt etablerte samarbeidet videreføres til nye og fremtidige utviklingsprosjekt for bedre ferdsel, opplevelse og aktivitet i Longyearbyen.

Dette er skiltprosjektet

Et pilotskilt står allerede klart utenfor UNIS, og de første skiltstasjonene blir satt opp flere steder i og rundt sentrum av Longyearbyen i løpet av 2020. De totalt 7 skiltstasjonene skal gjøre det mer interessant og lærerikt å bevege seg rundt i byen, og gi både besøkende og fastboende mulighet til å sette seg inn i spennende temaer om dagens og fortidens liv på Svalbard.

Utgangspunktet for skiltprosjektet er «Temaplan for ferdsel og opplevelse», en plan som er utarbeidet i felleskap mellom Visit Svalbard og Longyearbyen lokalstyre. Målsetningen med planen er å konkretisere tiltak for tilrettelegging av turveinett og opplevelsene i Longyearbyen til glede for fastboende og besøkende. Planen er en videreføring av reiselivets Masterplan «Destinasjon Svalbard mot 2025».

– Visit Svalbard har tatt initiativ til tilrettelegging av myk reiselivsmessig infrastruktur. Vi er stolte av prosjektet og glad for at vi får en viktig samarbeidsavtale på plass. Dette er et avgjørende steg mot bedre tilrettelegging av Longyearbyen til glede for alle som oppholder seg her, sier styreleder i Visit Svalbard Ronny Strømnes.

Styrelederen er glad for at Longyearbyen lokalstyre skal forvalte avtalen og bl.a. ivareta den normale driften av skiltstasjonene, slik at installasjonene blir godt ivaretatt.

Kulturminnene aktiviseres og formidles

Skiltprosjektet har vært en prioritert oppgave for Sysselmannen gjennom flere år. Et viktig mål har vært å bedre informasjonen til besøkende om det strenge miljøregelverket på Svalbard, hvor også kulturminner inngår.

Ifølge den nasjonale kulturminnepolitikken skal kulturminner brukes som en kilde til kunnskap og opplevelse. En viktig strategi for å nå dette målet er formidling og tilgjengeliggjøring av kulturarven for allmennheten, og økt fokus på verdiskapning av kulturarven.

Miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen sier at dersom kulturminner skal settes i sammenheng med verdiskapning er det en fotutsetning at offentlig forvaltning og næringslivet samarbeider. Man må se på felles målsetninger og bruke ressursene mest mulig effektivt.

– En måte å oppnå dette på er at kulturminner i større grad må settes i sammenheng med andre felt forvaltningen skal jobbe med, eksempelvis legge til rette for næringsutvikling, stedsutvikling, reiselivsattraksjoner, samt folkehelse, idrett og friluftsliv. Dette gjelder både lokal, regional og statlig forvaltning. Det synes miljøvernsjefen hos Sysselmannen at denne avtalen viser.

Morten Wedege berømmer Visit Svalbard for å ha tatt på seg oppgaven med å organisere og fasilitere prosjektet, samt Longyearbyen lokalstyre for å ta på seg driftsansvaret. – Dette prosjektet hadde ikke kunnet blitt gjennomført uten engasjementet fra Visit Svalbard og lokalstyret, avslutter Wedege.

Samarbeidsavtalens innhold:
Samarbeidsavtalene regulerer eierskap og bruk av designmal for fremtidige skilt, eierskap og drift av skiltstasjonene, finansiering og kostnadsfordeling 7 første skiltstasjoner samt eierskap og drift av web-siden, Signs of Svalbard

Finansiering:
Finansieringen av designmal og oppføring av de 7 første skiltstasjonene, inkl. pilot og nettsiden er finansiert av Utenriksdepartementet, Svalbard miljøvernfond, Longyearbyen lokalstyre, Riksantikvaren, Sysselmannen og Visit Svalbard.

Du kan lese mer om skiltprosjektet på Svalbard her