Visit Svalbard og Longyearbyen lokalstyre går sammen om kartlegging av Airbnb i Longyearbyen.

Visit Svalbard, VS, og Longyearbyen lokalstyre, LL, har inngått samarbeid om å kartlegge Airbnb i Longyearbyen. Kunnskap om utleiemarkedet er ett av flere forhold hvor lokalstyre og reiselivsnæringen har sammenfallende interesser.

Partene har inngått avtale med monitoreringsselskapet AirDNA som kartlegger bevegelser over Airbnb portalen. De vil levere månedlige oversikter over konkret antall utleieenheter, hva slags enheter det er, samt et anslag over antall gjester som har bodd i enhetene. Man kan også hente ut statistikk over hvor gjestene kommer fra, basert på anmeldelsene som legges igjen. Siden den offisielle overnattingsstatistikken fra SSB ikke fanger opp privat utleie via Airbnb vil kartleggingen bidra til en mer fullstendig besøksstatistikk. Dette er viktig kunnskap både for næringen og for samfunnsplanleggingen.

I forbindelse med utredning av boligbehovet i byen er det nyttig å få oversikt over hvor mange enheter som benyttes til turister som kunne tilfalt langtidsleiemarkedet.

For VS vil monitoreringen gi en bedre innsikt i hvem som faktisk besøker Longyearbyen. I en tid med nye kundegrupper fra alle verdens hjørner er informasjon til gjesten før og under besøket viktigere enn noen gang. Det å forberede gjestene på stedet de kommer til er en av Visit Svalbards viktigste kommunikasjonsoppgaver.

Kartleggingen er dessuten en av flere utviklingsoppdrag som Visit Svalbard og Longyearbyen lokalstyre samarbeider om. Jo mere innsikt og kunnskap begge partene har om reisemålet og lokalsamfunnet, jo bedre kan Longyearbyen utvikles og tilrettelegges.

All informasjon AirDNA opererer med er offentlig informasjon. AirDNA er først og fremst en tidsbesparende tjeneste for Visit Svalbard og Longyearbyen lokalstyre ved at de leverer månedlige rapporter med systematisert informasjon om Airbnb-markedet. Monitoreringsselskapet brukes også av NHO Reiseliv og av Visit Tromsø i forbindelse med gjeste- og innbyggerundersøkelser.